Privacybeleid | CAREFREE®

Privacybeleid | CAREFREE®

Voor het laatst bijgewerkt: juni 2015
 
Johnson & Johnson Consumer NV houdt zich bezig met privacykwesties en wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of webeigendom (inclusief bijvoorbeeld een mobiele website of applicatie) die door ons wordt uitgevoerd en beheerd en waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt (hierna “site” genoemd). Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.
 
 
INFORMATIEVERZAMELING
 
Gegevens die u verstrekt
 
Op sommige delen van de site kan u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken, zodat u kunt gebruikmaken van de genoemde mogelijkheden (zoals abonnementen op nieuwsbrieven, tips/adviezen of verwerking van bestellingen) of kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten (zoals loterijen of andere acties). Welke gegevens verplicht zijn en welke u naar eigen keuze verstrekt, wordt aan u meegedeeld.
 
Wij kunnen de door u verstrekte gegevens combineren met andere gegevens die we online of offline over u hebben verzameld, zoals uw aankoopgeschiedenis. We kunnen ze ook combineren met informatie die we uit andere bronnen ontvangen, zoals andere werkmaatschappijen van Johnson & Johnson, openbaar toegankelijke informatiebronnen (met inbegrip van gegevens van uw openbaar toegankelijke socialemediaprofielen) en andere derden. 
 
Passief verzamelen en gebruiken van informatie
 
Terwijl u door een site surft, kan bepaalde informatie passief verzameld worden (d.w.z. het wordt vergaard zonder dat u de informatie actief verschaft) met gebruik van verschillende technologieën en middelen, zoals Internet Protocol adressen, cookies, Internet tags en verzameling van surfgegevens.
Lees het Cookiebeleid en bekijk het scherm met Cookie-instellingen voor gedetailleerde informatie over cookies en andere traceertechnologieën die op onze site gebruikt worden. In dit beleid vindt u ook informatie over hoe cookies en traceertechnologieën uitgeschakeld kunnen worden als u het niet eens bent met hun gebruik.  Als geen cookies of andere traceertechnologieën uitschakelt, gaan wij er door uw gebruik vanuit dat u ermee instemt.
 
Hoe we informatie gebruiken en bekendmaken
 
Gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt en bekendgemaakt zoals op het punt van verzameling aan u is meegedeeld.
 
Wij gebruiken gegevens van of over u ook:
 
  • om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen, zoals het verzenden van door u gevraagde documenten of e‑mailwaarschuwingen;
  • om u belangrijke informatie te sturen over onze relatie met u of over de site, veranderingen in onze voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie;
  • voor zakelijke doelen, zoals het analyseren van gegevens, het verrichten van audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze website, producten en diensten, het herkennen van trends in het gebruik van de site, het personaliseren van uw ervaring op de site door op u afgestemde producten en aanbiedingen te presenteren, en het vaststellen van de effectiviteit van onze actiecampagnes.
 
Gegevens die via de site zijn verzameld, worden ook door ons bekendgemaakt:
 
  • aan onze gelieerde bedrijven voor de in dit privacybeleid beschreven doelen. Een lijst van onze gelieerde bedrijven vindt u hier (klik op de link voor Form 10K, Exhibit 21 onder ‘SEC Filings’). Johnson & Johnson Consumer NV is de verantwoordelijke partij voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens;
  • aan onze externe partners met wie we een co-branding- of co-marketingactie organiseren;
  • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren, zoals het hosten en modereren van websites, het hosten van mobiele applicaties, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderuitvoering, infrastructuurlevering, IT-services, klantenservice, bezorgdiensten voor e‑mail en direct mail, creditcardverwerking, auditdiensten en andere diensten, om hen in staat te stellen deze diensten te leveren;
  • aan een derde ingeval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of voorraden (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
 
Via de site verzamelde gegevens die we noodzakelijk of gepast vinden, worden daarnaast door ons gebruikt en bekendgemaakt: a) zoals door het toepasselijk recht, met inbegrip van wetten buiten uw land, is geoorloofd; b) om de rechtsgang te bevorderen; c) om verzoeken van overheden en regeringen buiten uw land in te willigen; d) om op de naleving van onze voorwaarden toe te zien; e) om onze werkzaamheden of die van een van onze gelieerde bedrijven te beschermen; f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen; g) om beschikbare rechtsmiddelen te kunnen instellen of de schade te beperken die we kunnen lijden. Met uw toestemming kunnen we via de site verzamelde gegevens ook op andere manieren gebruiken en bekendmaken.
 
Gegevens die we passief verzamelen, worden ook door ons gebruikt en bekendgemaakt zoals hierboven beschreven onder ‘Passieve gegevensverzameling en gebruik’ en voor elk ander doel, behalve wanneer we op grond van toepasselijk recht verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om zulke gegevens als persoonsgegevens te behandelen). Gegevens waaraan u niet persoonlijk herkend kunt worden, kunnen daarnaast voor elk doel door ons gebruikt en bekendgemaakt worden. Als we gegevens waaraan u niet persoonlijk herkend kunt worden, combineren met gegevens waaraan u wel persoonlijk herkend kunt worden (zoals uw naam met uw geografische locatie), behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens zolang ze gecombineerd zijn.
 
WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN
 
Dit privacybeleid gaat niet over de privacy, gegevens of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die sites of webeigendommen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot applicaties) beheren die via deze site beschikbaar zijn of waarnaar deze site een link bevat, en wij zijn niet verantwoordelijk daarvoor. De beschikbaarheid van, of opname van een link naar, zulke sites of eigendommen op de site houdt niet in dat wij of onze gelieerde bedrijven deze sites of eigendommen goedkeuren.
 
BEVEILIGING
 
Wij passen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen toe om onder onze controle staande persoonsgegevens te beschermen. Helaas kan nooit worden gegarandeerd dat de verzending van gegevens via internet of de opslag van gegevens in een systeem 100% veilig is. Als u reden hebt om te geloven dat uw contacten met ons niet meer veilig zijn (bijvoorbeeld als u vindt dat de veiligheid van een account die u bij ons hebt in gevaar is gebracht), moet u het probleem onmiddellijk aan ons meedelen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het onderdeel ‘Contact opnemen’ verderop in dit document.
 
KEUZES EN TOEGANG
 
Uw keuzes met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens door ons
 
Wij laten u kiezen op welke manier wij uw persoonsgegevens ten behoeve van marketing gebruiken en bekendmaken. U kunt ervoor kiezen om:
 
  • Marketingberichten van ons te ontvangen: als u in de toekomst geen marketingberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in het onderdeel ‘Contact opnemen’. Vermeld in uw reactie aan ons uw naam, het type marketingberichten dat u niet meer wilt ontvangen en het adres waarnaar deze berichten worden verzonden. Als u bijvoorbeeld geen e‑mail of direct mail met marketingboodschappen meer van ons wilt ontvangen, moet u dat kenbaar maken en uw naam en e‑mail- of postadres vermelden.
  • Herinneringen van ons te ontvangen: als u in de toekomst geen medische herinneringen meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het onderdeel ‘Contact opnemen’. Vermeld in uw reactie aan ons uw naam en het e‑mailadres of telefoonnummer waarop u herinneringen van ons ontvangt.
  • Uw persoonsgegevens door ons met gelieerde bedrijven en externe partners te laten delen: als u liever niet hebt dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners delen ten behoeve van hun marketing, kunt u zich daarvoor afmelden door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het onderdeel ‘Contact opnemen’. Vermeld in uw reactie aan ons dat we uw persoonsgegevens niet meer ten behoeve van hun marketing met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners moeten delen en vermeld ook uw naam en e‑mailadres.
 
Wij proberen uw verzoeken zo snel als redelijkerwijs mogelijk in te willigen. Als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen uit de databases van onze gelieerde bedrijven waarmee we uw gegevens al hebben gedeeld (d.w.z. met ingang van de datum waarop we uw afmeldingsverzoek doorvoeren). Als u ervoor kiest om geen marketingberichten van ons te ontvangen, kunnen we u toch nog belangrijke transactionele en administratieve berichten sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.
 
Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of doorhalen
 
Als u de persoonsgegevens die u via die site hebt verstrekt wilt herzien, verbeteren, bijwerken of doorhalen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het onderdeel ‘Contact opnemen’. Wij proberen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk in te willigen. U kunt ook naar de site gaan om uw onlineprofiel bij te werken.
 
BEWAARTERMIJN
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om voor de in dit privacybeleid beschreven doelen te dienen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of wettelijk toegestaan is, of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 
GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN
 
De site is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en we verzoeken deze personen om hun persoonsgegevens niet via de site te verstrekken.
 
GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT
 
Uw persoonlijke informatie kan in elk willekeurig land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door onze site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen anders dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten kunnen hanteren dan in uw eigen land.  Persoonsgegevens worden alleen van de Europese Economische Ruimte naar andere landen overgebracht als aan de noodzakelijke voorwaarden (bv. toestemming, Safe Harbor of Europese standaardcontractbepalingen) voor deze overdracht is voldaan.
 
 
GEVOELIGE GEGEVENS
 
Tenzij we uitdrukkelijk daarom vragen of daartoe oproepen, verzoeken we u om geen gevoelige persoonsgegevens (bv. gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, strafblad of vakbondslidmaatschap) op of via de site of anderszins naar ons te sturen of bekend te maken. In die gevallen dat we u vragen of oproepen om gevoelige gegevens te verstrekken, doen we dat met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID
 
Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen. Het opschrift ‘Voor het laatst bijgewerkt’ aan de bovenkant van deze pagina vertelt u wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op de site publiceren. Door de site na deze wijzigingen te gebruiken, aanvaardt u het herziene privacybeleid.
 
CONTACT OPNEMEN
 
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:
 
Johnson & Johnson Consumer NV
Antwerpseweg 15-17
B- 2340 Beerse
België
0800-49847